POLÍTICA DE PRIVADESA

La present Política de Privadesa (d’ara endavant, la “Política”) s’aplica a l’ús que vostè faci del lloc web propietat de ESNOVA RACKS, S. a., www.esnova.es (d’ara endavant, el “Lloc web”).

El Lloc web és propietat de la citada entitat, amb domicili social al Carrer Ataúlfo Friera “Tarfe”, nº 5, Tremañes, 33211, Gijón, Astúries.

Per ESNOVA RACKS, S. a. la privadesa és una qüestió de summa importància. Com a dipositaris de la seva informació personal, hem desenvolupat aquesta Política per assegurar que la seva privadesa estigui sempre protegida quan vostè faci servir aquest lloc web.

En accedir o utilitzar el Lloc web, vostè manifesta la seva conformitat amb la Política. Si no està d’acord amb la mateixa, si us plau no accedeixi o utilitzi el Lloc web.

En els nostres formularis de consulta online, li demanem que ens proporcioni certa informació personal. Aquestes dades estan sempre disponibles a fi de que puguin ser corregits o actualitzats.

Si ho estima convenient i, vostè podrà publicar informació addicional sobre vostè.

La informació facilitada per vostè, serà recollida i tractada de manera confidencial.

En relació amb les dades de caràcter personal facilitats per l’USUARI en el formulari de contacte , el responsable del fitxer, ESNOVA RACKS, S. a., compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD. 1720/2007 que la desenvolupa.

S’informa a l’USUARI que les referides dades seran incloses dins d’un fitxer per al seu tractament automatitzat prestant l’USUARI consentiment mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privadesa a aquest tractament.
ESNOVA RACKS, S. a., recull determinats dades personals que són introduïts per l’USUARI lliurement en formularis amb la següent finalitat: donar resposta a les consultes plantejades en el formulari de contacte. 
El responsable del fitxer informa que gestionarà automatitzadament aquestes dades per a la finalitat indicada amb anterioritat.

En tot cas, les dades recollides i tractades són únicament les bàsiques.

Per accedir al lloc web no és necessari aportar cap dada. No obstant això, per realitzar consultes, sí és necessari que l’usuari aporti dades en el formulari existent en el lloc web per a les finalitats anteriorment descrites. Els camps en els quals figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria.

De no ser indicats la conseqüència consisteix en la impossibilitat poder donar contestació.

L’USUARI que introdueixi les seves dades personals en el formulari d’alta tindrà ple dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a qualsevol moment sol·licitant-ho a l’adreça de correu electrònic info@esnova.com, o per correu postal al Carrer Ataúlfo Friera “Tarfe”, nº 5, Tremañes, 33211, Gijón, Astúries acompanyant a la sol·licitud una còpia del NIF del titular de les dades.

En tot cas, ESNOVA RACKS S.A. es compromet a cancel·lar les dades personals recaptades quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents.

S’assegura l’absoluta confidencialitat i privadesa de les dades personals recollits i per això s’han adoptat mesures de seguretat a fi d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i garantir així la seva integritat i seguretat.

No obstant això ESNOVA RACKS S.A., no serà responsable de les incidències que puguin sorgir en relació a les dades personals quan aquestes es derivin: bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal forma que resulti impossible detectar-ho o impedir-ho encara adoptant-se les mesures segons l’estat de la tecnologia actual.

L’USUARI és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a proporcionar dades de contacte exactes veraços i que els mateixos seran actualitzats i corregits sempre que sigui necessari.

L’USUARI manifesta que quan no introdueix les seves dades personals sinó els de un tercer estan autoritzats per aquest per a la seva introducció.

ESNOVA RACKS S.A., és absolutament contrari a la pràctica de spamming i mai realitza aquest tipus de conductes.

S’envia informació als correus electrònics facilitats per aquells que s’hagin registrat en el formulari de contacte  i, per tant, acceptat les presents condicions generals i la seva política de protecció de dades per a l’enviament d’aquesta informació.

Tingui en compte que en facilitar la seva adreça de correu electrònic, vostè consent de forma expressa al fet que se li remeti, per aquest mitja o altres mitjans electrònics, les comunicacions de contingut comercial i publicitari a la qual ens referim. Creiem que aquests usos ens permeten millorar el Lloc web i personalitzar la seva experiència a la nostra web amb la finalitat de complir plenament les seves expectatives i satisfer millor les seves necessitats. En tot cas, utilitzarem les seves dades personals per resoldre problemes, localitzar i corregir errors i fer complir les nostres Condicions d’Ús.

En particular, li oferim la possibilitat d’enviar-li correus electrònics relacionats amb la notificació de nous avisos de missatge o amb altres propòsits relacionats amb l’ús del Lloc web pels quals vostè ens hagi atorgat el seu consentiment.

CESSIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

L’interessat autoritza la comunicació o cessió de les esmentades dades a la societat Esnova Racks S. a. CIF A33880931. Així mateix, l’interessat queda informat que aquesta cessió es produeix en aquest mateix moment a la societat la denominació de la qual i domicili social s’indiquen a continuació, en el qual s’expressa el tipus d’activitat que aquelles desenvolupa:

Esnova Racks S. a. CIF A33880931

En el cas de cessions posteriors a favor d’altres Societats del Grup, les parts convenen que comuniqui tals cessions a l’interessat en la forma habitual utilitzada per informar-li.

Li comuniquem que amb la finalitat de mantenir una comunitat oberta i sense traves, www.esnova.es col·laborarà amb les autoritats competents en les seves sol·licituds d’informació així com aquells tercers que pretenguin fer valer els seus drets en àrees tals com la propietat intel·lectual, industrial o en matèries de similar calat.

Ens reservem el dret a revelar les seves dades personals quan la llei així ho requereixi, quan això resulti necessari per protegir els nostres drets o per donar compliment a un tràmit judicial, a una ordre d’un jutjat o un procediment jurídic en el qual es trobi involucrat el Lloc web.

SEGURETAT

Aquest lloc web disposa de mesures de seguretat per protegir i evitar la pèrdua, ús inadequat i alteració de tota la informació que està sota el nostre control.

De fet, s’adopten les mesures tècniques i organitzatives necessàries per protegir la confidencialitat de la seva informació personal. Si bé és cert que la “seguretat perfecta” no existeix en Internet, els nostres tècnics dediquen els seus esforços i la seva millor diligència per assegurar un ús segur del Lloc web.

CANVIS EN LA POLÍTICA

Si decidim modificar la Política de privadesa o la política d’ús, qualsevol canvi serà notificat mitjançant correu electrònic i publicarem les modificacions que es produeixin en el Lloc web, així com en aquells llocs que considerem adequats a fi que vostè es trobi al corrent de les dades personals que recaptem, com els tractem i sota quines circumstàncies específiques,  els comuniquem.