AVIS LEGAL

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DE PÀGINA WEB

L’USUARI que accedeix i usa aquesta pàgina web coneix i accepta les condicions generals aquí redactades, i les modificacions que es produeixin, havent d’accedir periòdicament a aquestes perquè en prengueu coneixement.

La pàgina web comprèn els textos, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies i programari inclosos en la mateixa, ja siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual.

Titular de la web, ESNOVA RACKS S.A. amb C.I.F. A 33880931, (d’ara endavant el TITULAR) amb domicili en C/ Ataúlfo Friera “Tarfe”, nº 5, Tremañes, 33211, Gijón, Astúries. Inscrita en el Registre Mercantil d’Astúries, tom 2901, llibre 0, foli 213, full AS-25765.

Podent contactar amb el TITULAR pel següent e-mail: info@esnova.com

OBJECTE DE LA WEB

El TITULAR posa a la disposició del públic (d’ara endavant els USUARIS) que accedeixi al domini www.esnova.es (d’ara endavant web), informació, newsletter, consultes, etc (d’ara endavant CONTINGUTS), mitjançant una web.

Els CONTINGUTS de la web són proporcionats i creats pel TITULAR.

ACCÉS A LA WEB

L’accés i ús de la web pels USUARIS és de caràcter gratuït.

L’accés i ús dels USUARIS a aquesta web no implica cap obligació sobre la qualitat i velocitat de l’accés per part del TITULAR, que podrà modificar les condicions d’accés o suspendre l’accés a la web, o part de la web, sense previ avís, no responsabilitzant-se el TITULAR de les conseqüències, danys i perjudicis ocasionats per la modificació de l’accés i la suspensió de la web.

El hardware i software necessaris per accedir a la web seran per compte dels USUARIS. El TITULAR no serà responsable del funcionament ni de les conseqüències d’aquests, ni dels drets d’ús o llicències requerits per a la seva utilització.

Tampoc serà responsable el TITULAR de cap anomalia, funcionament incorrecte, esborrat de dades o programari que es produeixi en els equips o sistemes dels USUARIS, com a conseqüència directa o indirecta de l’accés o intent d’accés a la web.

El servei prestat pel TITULAR mitjançant el seu web és per temps indefinit, sense perjudici de poder suspendre’s o cancel·lar-se aquesta web sense previ avís.

CONTINGUTS DE LA WEB

L’idioma utilitzat pel TITULAR a la web serà el castellà, anglès, alemany i català sense perjudici de la utilització d’altres llengües, internacionals o autonòmiques. El TITULAR no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.

Els continguts de la web tenen com a finalitat informar, i donar a conèixer les activitats i serveis prestats pel TITULAR i tenen un caràcter general i orientatiu, no sent vinculants per al TITULAR.

El TITULAR podrà modificar els continguts sense avís previ, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense justificació alguna i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que això pugui ocasionar als USUARIS.

Són propietat del TITULAR, tots els drets de propietat industrial de la web, així com els continguts que alberga. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament al TITULAR qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la pàgina web, així com d’aquesta mateixa, per la qual cosa els USUARIS no podran dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit del TITULAR.

Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització del TITULAR, ni remetre publicitat o informació valent-se para això dels serveis o informació que es posen a la disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra del TITULAR.

El TITULAR no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin a la web per a l’obertura d’unes altres. El TITULAR no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals puguin accedir els USUARIS per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

No serà responsable el TITULAR dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs a les quals s’hagi accedit mitjançant enllaços de la web del TITULAR.

USUARIS DE LA WEB

Els usuaris que accedeixin a la web del TITULAR ho faran conforme a la Llei, i s’obliguen en tot moment a no accedir a la web i als continguts de forma contrària a l’establerta i/o amb finalitats il·lícites, lesius de drets i llibertats de tercers, o que puguin danyar, deteriorar, saturar o alentir la web, en perjudici del TITULAR o de tercers usuaris.

Els usuaris no faran ús dels continguts de la web de forma contrària a la Llei, (especialment la Llei de Propietat Intel·lectual i Industrial) usos i costums i ordre públic, ni copiaran, distribuiran, difondran, transformaran, modificaran o manipularan aquests.

Els usuaris, en la utilització de serveis on aportin informació o continguts, no atemptaran contra els drets fonamentals i llibertats públiques, no incitaran o promouran manifestacions o actes delictius, xenòfobs, terroristes o degradants per raó de sexe, raça, religió, creences, ni divulgaran continguts o serveis pornogràfics, ni faran apologia de la violència.

L’accés als continguts de la web per part dels USUARIS serà sota la seva total responsabilitat no podent repercutir en el TITULAR qualsevol conseqüència derivada directa o indirectament de l’accés a la web, ja siguin d’àmbit físic, lògic, moral o personal.

El TITULAR podrà responsabilitzar als usuaris que fent un mal ús de la web, causessin danys o perjudicis a terceres persones, així com dels possibles virus o programes informàtics, que poguessin introduir, generar, allotjar a la web, i deteriorin o puguin deteriorar tant el continguts com el bon funcionament d’aquesta; així com els equips, sistemes i programes dels usuaris de la web.

El TITULAR podrà dirigir-se contra els usuaris sobre totes les reclamacions, indemnitzacions, multes o sancions administratives que recaiguessin sobre el TITULAR i siguin responsabilitat directa o indirecta dels USUARIS dels continguts o serveis de la web.

Tots els usuaris que coneguin alguna actuació que estigui deteriorant o pugui deteriorar el bon funcionament de la web del TITULAR, modificar o alterar els continguts d’aquesta, hauran de comunicar-ho immediatament al TITULAR.

POLÍTICA DE PRIVADESA RESPECTE DE LES DADES PERSONALS DELS USUARIS

A la pàgina web es sol·liciten dades personals dels usuaris, per a l’enviament de newsletter periòdiques, la participació en esdeveniments o jornades organitzades pel TITULAR, o formularis per poder realitzar consultes o si escau enviament de curriculas.

Les dades subministrades seran tractades pel TITULAR com a responsable del tractament. El TITULAR no realitzarà cessions d’aquestes dades, excepte per a la prestació de les sol·licituds i serveis que ho requereixin, indicant-se en tal cas, la identitat del cessionari de les dades de caràcter personal així com les finalitats pels quals aquestes dades seran utilitzats pel cessionari.

Els USUARIS consenten el tractament de les seves dades de caràcter personal que facilitin.

Els USUARIS es comprometen a actualitzar les dades de caràcter personal subministrats i a comunicar els canvis que es produeixin sobre aquestes dades, sent responsables de la veracitat de les dades de caràcter personal facilitats al TITULAR. Els USUARIS podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, mitjançant sol·licitud escrita al TITULAR en l’adreça indicada al començament d’aquestes condicions.